DE NOODZAAK VAN DE DAG:  INSTITUUT VAN HET KALIFAAT

Door Shafia Mahmood

De noodzaak van de dag:  instituut van het Kalifaat

Onenigheid en talloze bloedbaden lijken een kenmerk te zijn geworden van de Islamitische wereld. Moslims die vreedzaam horen te zijn, streven naar het uitschakelen van andere moslims. In zo’n duistere wereld bevindt de mensheid zich op dit moment. Alle conflicten blijken echter wel één gemeenschappelijke oorzaak te hebben, namelijk het ontbreken van één leider die iedereen onder één vlag verenigd. 

De Ahmadiyya moslim gemeenschap heeft daarentegen wel de eer om een kalief te hebben. Maar wat is nu eigenlijk een kalief en wat maakt het instituut van het kalifaat onmisbaar?

Een kalief is zowel de opvolger als de vertegenwoordiger van een Profeet die overleden is, maar ook de plaatsvervanger en de ondergeschikte van de Profeet. De kalief is daardoor ook de centrale autoriteit en heeft bovendien functies betreffende de spirituele, morele, sociale en intellectuele ontwikkeling van zijn gemeenschap (Atif Munawar Mir, 2006).

Verder is het instituut van kalifaat niet nieuw, maar bestond al na het overlijden van de Heilige Profeet Mohammed (vzmh). Het is zelfs één van de zegeningen van Allah voor de mensheid tot het einde der tijden. Allah zegt in de Heilige Koran:

‘Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen, zoals Hij degenen die vóór hen waren tot stedehouders maakte en dat Hij de godsdienst, die Hij voor hen heeft gekozen, zeker zal bevestigen, en dat Hij hun na hun vrees, vrede en veiligheid zal geven; Mij zullen zij aanbidden en niets met Mij vereenzelvigen. Maar wie daarna het geloof verwerpen, zullen overtreders zijn (24:56).

Dit vers geeft duidelijk aan dat Khilafat een middel is om de vrees onder moslims te veranderen in vrede. Dit verwijst vooral naar de situatie waarbij een Profeet komt te overlijden. Nadat de Heilige Profeet (vzmh) overleed, waren de moslims bang dat de ware leer van de Islam verloren zou gaan. Om deze angst tegen te gaan, gaf Allah zowel na het overlijden van de Heilige Profeet (vzmh) als de Beloofde Messias (as) een systeem van khilafat/kalifaat aan. (Atif Munawar Mir, 2006). De kalief heeft namelijk een belangrijke rol wat betreft het behouden van de Islamitische leer en de verspreiding ervan over heel de wereld. Bovendien is de Kalief gezegend met spiritualiteit en wereldse inzichten, in dit ‘licht’ kunnen ook zijn rechtvaardige volgers opgenomen worden (Atif Munawar Mir, 2006). Hierdoor zullen zij de nabijheid van Allah kunnen krijgen en zich beter kunnen inspannen voor het verspreiden van de ware Islam, waardoor iedereen uiteindelijk profiteert van het Kalifaat.

Een andere reden voor ‘angst’ was de breuk in eenheid die makkelijk kan ontstaan na de dood van een Profeet (Atif Munawar Mir, 2006). Khilafat is ook hiervoor de oplossing; het was en is het enige middel voor de  instandhouding van sociale binding tussen de moslims. Aangezien onrust en oorlog een dagelijks fenomeen is in moslimlanden, mag men aannemen dat dit komt door de grote onderlinge verdeeldheid. Deze verdeeldheid zal alleen kunnen verdwijnen als één persoon de leiding neemt en mensen vertelt wat zij goed of fout doen, waardoor er uiteindelijk plaats komt voor harmonie en broederschap. Deze harmonie kan vervolgens resulteren in een sterkere positie van de Moslim Ummah (Gemeenschap) in de wereld (Ahmadiyya Gazette, May 2001).

Daarnaast is een kalief ook nodig voor het  intellectuele welzijn van zijn gemeenschap. De kalief zorgt er namelijk voor dat de talenten, vaardigheden en passies van individuen in de gemeenschap optimaal ingezet kunnen worden, door hen voortdurend richtlijnen en feedback te geven. Hierdoor wordt het makkelijker voor de gemeenschap om hun doelen te bereiken (Atif Munawar Mir, 2006).

Nog een ander punt van aandacht is het geloofspunt dat Allah onze Schepper is en Hij dus het beste op de hoogte is van  de ‘psychologie van de menselijk natuur’ (Atif Munawar Mir, 2006).

In het boek van de beloofde Messias (as) – filosofie van de Islamitische leer – worden drie fases van de morele ontwikkeling van de mens beschreven. Men kan zeggen dat de meeste mensen in de middenmoot zitten. Wij weten wat goed en kwaad is en willen ons verbeteren, maar dit lukt vaak niet helemaal door onze morele zwakheden en wereldse verleidingen. Hier komt het nut van Khilafat weer naar voren (Atif Munawar Mir, 2006). In de Heilige Koran lezen wij:

‘Maak (anderen) daarom indachtig, voorzeker dit is nuttig (87:10).

Het instituut van Khilafat zorgt voor de vervulling van dit bevel; wij worden namelijk regelmatig gewaarschuwd voor ondeugd en worden gemotiveerd om deugden eigen te maken, door onder andere te luisteren naar de Vrijdagpreek van de kalief.

Khilafat is dus een gezegend systeem waar de mensheid talloze voordelen uit kan halen. Gehoorzaamheid aan de kalief van vandaag en het streven naar zijn verwachtingen is dus geen gunst voor ahmadi moslims, maar een verantwoordelijkheid en een privilege. Khilafat is een bron en een baken van goddelijk licht, dus houd je stevig vast aan khilafat’ (Khalifatul Masih II).  Kortom als moslims constante verbeteringen in hun levens willen, op welk vlak dan ook, dan is de band met Khilafat essentieel.

Bronnenlijst

(2019, 14 april). Importance of Khilafat. Islam Ahmadiyya. https://www.alislam.org/question-answer/importance-of-khilafat/

(2020, 26 mei). Philosophy of the System of Khilafat. Islam Ahmadiyya. https://www.alislam.org/articles/philosophy-system-khilafat/

mtaOnline1. (2017, 27 mei). Khilafat Day 2017: Khalifatul Masih II (ra) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Qt0Ewg7XGgU

This Post Has 48 Comments

Leave a Reply