Discriminatie, racisme en gelijkheid in Islam

Ghazala Muzaffar

Discriminatie en racisme, het is een fenomeen dat al eeuwenlang overal op aarde voorkomt. Veel mensen zouden niets liever willen dan te ontkennen dat het nu nog voorkomt in onze moderne samenleving.  Echter, de opkomst van de Black Lives Matter beweging en de toeslagenaffaire wijzen erop dat het probleem zeker nog  speelt, alleen nu in een ander jasje. Namelijk institutioneel racisme. Maar wat houdt dit precies in? En wat zegt Islam hierover?

Terminologie
Wanneer men over racisme spreekt, wordt er vaak gedacht aan openlijke discriminatie, beledigende uitspraken maken over iemand zijn huidskleur of bespottende gebaren maken. De term ‘institutioneel racisme’ is bij velen nog onbekend. Daarom is het belangrijk om deze term te begrijpen voordat men de tekenen hiervan in de samenleving kan herkennen.
Institutioneel racisme betekent: De systematische uitsluiting en/of discriminatie van groepen op basis van geschreven maar vooral ook ongeschreven regels, tradities, gedrag en omgangsvormen.
Deze vorm van racisme is subtieler dan openlijk racistisch zijn en zit vaak diep in de structuren van onze samenleving. Institutioneel racisme houdt dus in dat men andere groepen beoordeelt op basis van eigenschappen waar zij niets aan kunnen doen, zoals hun huidskleur of naam,wat uiteindelijk kan leiden tot discriminatie op juridisch vlak (klassenjustitie), solliciteren voor een baan of de huizenmarkt.

Black lives matter en de toeslagenaffaire

Het meest bekende voorbeeld van institutioneel racisme is het politiegeweld tegen zwarte mensen in de Verenigde Staten, één van de hoofdredenen waarom de ‘Black Lives Matter’ beweging werd opgericht in 2013. Sindsdien is deze beweging uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen en geven steeds meer mensen aandacht aan deze kwestie. Maar wat de meesten niet realiseren, is dat Institutioneel racisme veel dichter bij huis is dan werd gedacht.

Dat er sprake is van etnisch profileren in de woning- en arbeidsmarkt, is al langer bekend. Maar dat het ook een rol speelt bij de Belastingdienst is pas recentelijk aan het licht gekomen dankzij de kinderopvangtoeslagenaffaire.

Wat houdt dit in? In 2004 ging de wet Kinderopvang in, wat inhield dat alleenstaande en/of werkende ouders een toeslag konden aanvragen voor het betalen van kinderopvang of gastouder bij de Belastingdienst. Maar sinds de afgelopen tien jaar zijn er tienduizenden mensen die gebruik maakten van deze kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst bestempeld als fraudeurs, met als gevolg dat ze alles moesten terugbetalen. En als dat niet op tijd gebeurde, wat meestal het geval was, kwamen er extra kosten bovenop. Later, in 2018 werd uiteindelijk bekend dat deze ouders onterecht van fraude werden beschuldigd, maar de schade was al geleden. Vele levens waren verwoest en naast de financiële schade was de emotionele schade nog groter. Hoe er sprake kon zijn van institutioneel racisme kwam later aan het licht. Een onderzoek dat werd uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) liet namelijk zien dat er vaak sprake was van etnisch profileren door de Belastingdienst in dit fraudeeronderzoek; zij zouden namelijk in hun onderzoek bepaalde groepen hebben geselecteerd op basis van hun (tweede) nationaliteit, wat tegen de regels is.

Helaas heeft deze ontdekking tot nu toe nooit tot een uitgebreid onderzoek naar institutioneel racisme bij de Belastingdienst geleid. Waardoor er nog steeds veel mensen zijn die dit probleem ontkennen.

De visie van Islam

Naast het feit dat er veel mensen zijn die het racismeprobleem in Nederland ontkennen, luidt er ook regelmatig het tegengeluid dat de Islam veel erger is. Dat deze religie discriminerend is en andere religies haat. Hieronder zal ik uitleggen waarom deze visie uiteraard niet klopt.

In hoofdstuk 49, vers 14 van de Heilige Koran staat geschreven: “O mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkaar moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.”

Dit vers vormt de basis voor broederschap en gelijkheid. Het veroordeelt alle denkbeelden van superioriteit op basis van verschil in ras of nationaliteit. Elk persoon komt voort uit een man en vrouw en zijn net zo gelijk als de linker- en rechterwijsvinger. Daarom zijn alle mensen gelijk in de ogen van God. De waarde van een persoon kan niet beoordeeld worden op zijn huidskleur, rang of sociale afkomst, maar alleen zijn morele ontwikkeling en hoe hij zijn verplichtingen nakomt tegenover God en de mens. Een verschil in stammen, rassen en culturen is enkel bedoeld om elkaar beter te begrijpen en voordeel te halen uit elkaars kwaliteiten, niet om verdeeldheid te zaaien.

Verder staat er in hoofdstuk 4 vers 136:

“O, gij die gelooft, weest voorstanders der rechtvaardigheid, getuigen voor Allah, zelfs al was het tegen uzelf, of ouders en verwanten. Hetzij rijk of arm, Allah is beter dan beiden. Volgt niet de begeerten, opdat gij niet onrechtvaardig zult zijn. En als gij de waarheid omzeilt of er u van afwendt, Allah is goed op de hoogte van wat gij doet.”

Dit betekent dat rechtvaardigheid bij onszelf begint. Wij dienen eerlijk te zijn tegen onszelf, de consequenties van onze eigen daden accepteren en actief proberen onze slechte gewoontes te veranderen in goede. Dit vers legt verder uit dat je zelfs moet getuigen tegen de mensen die jij liefhebt of ieder ander persoon. Zelfs als deze persoon volgens jouw samenleving tot een hogere sociale status behoort. Want in Gods ogen is ieder persoon gelijk en bepaalt sociale status niet wie moreel goed is. Verder staat er dat wij altijd bewijs dienen te geven tijdens juridische zaken, zelfs tegen onze eigen familieleden of mensen die dicht bij ons staan. Want ware gerechtigheid begint waar persoonlijk belang wordt gescheiden van het gemeenschappelijke belang.

Verder heeft de Heilige Profeet Mohammed(vzmh) dit het beste uitgelegd tijdens zijn laatste bedevaartstocht in Mekka. Kort voor zijn overlijden sprak de Heilige profeet Mohammed (vzmh) de moslims toe in wat velen de laatste bedevaartspreek noemen, welke de essentie van de leer van de Islam in zijn geheel samenvat. In deze toespraak heeft hij het volgende gezegd:

“O mensen, luister goed naar wat ik u te vertellen heb en onthoudt het! Alle Moslims zijn als broeders voor elkaar. Iedereen is gelijk. Alle mensen, ongeacht hun afkomst, hun nationaliteit, of hun rang of stand zijn aan elkaar gelijk. Net zoals deze vingers aan elkaar gelijk zijn, zo zijn alle mensen aan elkaar gelijk. Niemand heeft meer rechten dan een ander. Jullie zijn als broeders.

O mensen, uw God is één en uw voorouders zijn één. Een Arabier is niet superieur over een niet-Arabier, noch is een niet-Arabier superieur over een Arabier. Een wit persoon is niet superieur over een donkere persoon, nog is een donkere persoon beter dan een witte, alleen in die zin waarin hij zijn diensten aan God en de mensheid vervult. De meest eerbare onder u in de ogen van God is de meest rechtvaardige onder u….”

Ongeveer 1400 jaar geleden werd in het oude Arabië slavernij niet alleen geaccepteerd, maar ook nog eens geprezen. De Profeet Mohammed maakte hier persoonlijk een einde aan op verschillende manieren. Hij begon een zwarte vrijgemaakte slaaf “meester” te noemen, bevrijdde elke slaaf die hij geschonken kreeg en gaf hen hun rechten terug en drong iedere moslim aan hetzelfde te doen. Hij zette effectieve stappen om ervoor te zorgen dat vrijgemaakte slaven respectvol konden leven in de samenleving. Om slavernij verder af te schaffen raadde hij mensen aan om met een slaaf te trouwen zodat diegene na hun vrijlating niet zonder onderhoud zouden hoeven te leven. Islam gaf verder nog de verzekering dat de vrijgemaakte slaven niet zonder hulp zouden zijn. De Profeet Mohammed richtte een band van broederschap op tussen bevrijde slaven en hun voormalige bazen. Zij werden elkaars maula genoemd, oftewel helper of vriend. Dit zorgde ervoor dat zij elkaar zouden steunen in moeilijke tijden. Zij kregen het rechtom bezittingen van elkaar te erven mocht iemandoverlijden zonder erfgenaam.Voorheen hadden deze slaven helemaal geen mensenrechten en werden zij gezien als buitenstaanders in deze samenleving. Maar nadat ze bevrijd werden kregen zij economische en politieke rechten, konden zij hun eigen gezin stichten en werd hen vrijheid gegund.

De metgezellen van de Profeet Mohammed hadden deze wijsheden van de Profeet met zoveel trots aangenomen dat zij niet alleen hun eigen slaven bevrijdden, maar ook de slaven van niet-moslims kochten en ook hen bevrijdden.

Wat wij hieruit kunnen leren is dat de Profeet Mohammed als eerste het probleem van slavernij identificeerde en het erkende. Aan degenen die betrokken waren bij discriminatie en slavernij werd duidelijk gemaakt dat zij geen rechten hadden boven de levens van andere mensen. Zowel de onderdrukkers als de onderdrukten werden begeleid in het stopzetten van deze slechte gewoontes, zonder dat een groep zich oneerlijk behandeld voelde.

De Islam leert ons dat het niet alleen rechtvaardigheid is wat wij altijd moeten tonen, maar ook vriendelijkheid om voor iedereen op te komen en hen te geven wat zij verdienen. De huidige kalief van onze gemeenschap, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, heeft hierover gezegd dat zowel de regering als het volk moeten handelen uit rechtvaardigheid, vreedzaamheid en vriendelijkheid. Geweld en rellen op straat brengen geen blijvende vrede, gerechtigheid of vrijheid , noch zal het onderdrukken van burgers vrede brengen.

Bronnen:

https://nos.nl/collectie/13855/artikel/2361095-vernietigend-rapport-toeslagenaffaire-laat-zien-iedereen-schuift-alles-door

https://nos.nl/collectie/13855/artikel/2361021-commissie-ongekend-onrecht-in-toeslagenaffaire-beginselen-rechtsstaat-geschonden

https://www.lilithmag.nl/blog/2021/1/13/de-toeslagenaffaire-institutionele-discriminatie-en-waarom-het-kabinet-zou-moeten-vallen

https://www.nporadio1.nl/binnenland/28417-niks-over-institutioneel-racisme-in-rapport-toeslagenaffaire

https://www.trouw.nl/binnenland/kamer-geschokt-door-harde-conclusies-over-discriminatie-fiscus~b58b06e0/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://decorrespondent.nl/11317/institutioneel-racisme-in-nederland-wat-het-is-waar-het-zit-en-wat-jij-eraan-kunt-doen/464087536-47232adb

https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_eindverslag_parlementaire_ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf

2 Comments

  1. Marcel

    Beantwoorden

    Er in de wereld geen meer discriminerende ideologie bestaat dan de islam.Als het gaat om christenen, als het gaat om joden, als het gaat om afvalligen die vermoord moeten worden, als het gaat om iedereen die niet moslim is . In de rangschikking van het World Economic Forum wat betreft vrouwenrechten staat geen enkel Arabisch land in de top 100.En dat is geen toeval. Dat heeft te maken met een cultuur en “religie” die vrouwen als minderwaardig beschouwt, als wezens die alleen maar prostituee kunnen zijn als ze niet gesluierd zijn.Een van de grootste geleerden in de islam is de Tunesische Ibn Khaldun. Hij wordt beschouwd als de vader van de geschiedfilosofie en de sociologie en beschreef in zijn boek Muqaddimah zijn gedachtens over de zwarte medemens: “Zwarte mensen zijn onderworpen aan slavernij, omdat ze weinig menselijks hebben en eigenschappen bezitten gelijk aan die van stomme dieren.” De uitspraken van Khaldun en andere islamitische geleerden worden door veel moslims gerespecteerd en uitgedragen…De islam is een georganiseerde misdaad tegen de mensheid.William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: ‘Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt’.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers,door Mohammeds jihad-ideologie is in de afgelopen 1400 jaar ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims gedood!De islam is geen godsdienst, maar een sociaal politieke totalitaire ideologie, vermomt als godsdienst, die net als het nazisme en het communisme absoluut, antidemocratisch, crimineel, gewelddadig en volledig inhumaan zijn.En de Pakistaanse ex-moslim Ibn Warraq toonde aan dat de islam 14 kenmerken van het (oer)fascisme bezit.Deze vier kenmerken zijn van een religie: 1. Het behoren tot een religie moet een persoonlijke keuze zijn; 2. Geen enkele religie mag eisen dat diegenen die de religie verlaten gedood moeten worden; 3. Een religie mag nooit bevelen om diegenen die niet tot de eigen religie behoren te doden of te onderwerpen; 4. Een religie moet in overeenstemming zijn met de fundamentele mensenrechten. Aangezien de islam strijdig is met elk van deze vier karakteristieken, kan de islam niet als een religie worden beschouwd.De erkenning van de islam als godsdienst moeten we intrekken, aangezien de islam in de eerste plaats helemaal geen godsdienst is…

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *