Je bent geboren voor een belangrijk doel in een buitengewone tijd.

Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV​

Syllabus Waqefaat-e-Nau

Syllabus Deel 1

(Voor kinderen van 1-7 jaar)

Syllabus Deel 2

(Voor kinderen van 7-15 jaar)

Syllabus Deel 3

(Voor kinderen van 15-21 jaar)

Syllabus NL

Syllabus Urdu

Boeken Voor Waqefaat-e-Nau

Hakayaat-Shereen

Sochnay Ki Batain

Learning Urdu

Urdu Asaan-Qayeda

Waqefaat-e-Nau Formulieren

Waqaf In Focus

Gulshan-e-Waqfe Nau Lajna 2019

Gulshan-e-Waqfe Nau Lajna 2019

Gulshan-e-Waqfe Nau Lajna 2012